Jak se vypočítá invalidní důchod?

15. 4. 2015 Petr Gola

Žadatel o invalidní důchod má nárok na měsíční výplatu invalidního důchodu, jestliže je uznán invalidním posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ a získá potřebnou dobu pojištění. Jak se však invalidní důchod vypočítává?

 

Při dlouhodobých zdravotních problémech je vhodné si podat písemnou žádost o invalidní důchod na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Na základě podané žádosti bude přezkoumán zdravotní stav posudkovým lékařem, který výlučně rozhoduje o přiznání invalidity. Při posuzování zdravotního stavu se přihlédne k veškeré zdravotní dokumentaci. V závislosti na zdravotním stavu může posudkový lékař přiznat invaliditu prvního stupně, invaliditu druhého stupně a invaliditu třetího stupně. V některých případech je shledáno, že má žadatel o invalidní důchod zdravotní problémy, které jsou však nedostačující k přiznání stupně invalidity.

  • V roce 2013 vyplácela ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) celkem více než 206 tisíc invalidních důchodů třetího stupně, necelých 66 tisíc invalidních důchodů druhého stupně a více než 161 tisíc invalidních důchodů prvního stupně.
  • V prvním pololetí roku 2014 činil průměrný invalidní důchod třetího stupně 10 274 Kč, průměrný invalidní důchod druhého stupně 6 678 Kč a průměrný invalidní důchod prvního stupně 5 964 Kč.

 

Získání potřebné doby pojištění

Žadatel o invalidní důchod musí získat i potřebnou dobu pojištění, která se liší dle věku. Do 20 let je nutné získat dobu pojištění v rozsahu méně než 1 rok pojištění, od 20 let do 22 let 1 rok pojištění, od 22 let do 24 let 2 roky pojištění, od 24 let do 26 let 3 roky pojištění, od 26 let do 28 let 4 roky pojištění a nad 28 let 5 let pojištění. Občané starší 38 let, kteří nezískají dobu pojištění v rozsahu 5 let v posledních 10 letech, splní podmínku pojištění, když získají dobu pojištění v rozsahu 10 let v posledních 20 letech. Nedostatečná doba pojištění je důvodem, proč nemůže žadatel o invalidní důchod každý měsíc pobírat invalidní důchod. Při nedostatečné době pojištění může být řešením dobrovolné důchodové pojištění. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je legislativou omezena. V jakém rozsahu je možné dobu pojištění zpětně dopojistit závisí na konkrétním průběhu pojištění každého žadatele o invalidní důchod.

 

Na čem závisí výše invalidního důchodu?

Samotný výpočet invalidního důchodu ovlivňují tři základní ukazatele: doba pojištění, osobní vyměřovací základ a přiznaný stupeň invalidity. Čím vyšší doba pojištění, vyšší osobní vyměřovací základ a vyšší stupeň invalidity, tím vyšší měsíční invalidní důchod. Každý invalidní důchod se skládá ze základní výměry důchodu, která je vždy stejná a činí v roce 2015 částku 2 400 Kč a procentní výměry důchodu. Procentní výměra invalidního důchodu přitom závisí na konkrétním průběhu pojištění a přiznaném stupni invalidity. Legislativou je stanovena minimální výše procentní výměry důchodu ve výši 770 Kč. Minimální invalidní důchod jakéhokoliv stupně v roce 2015 činí 3 170 Kč (2 400 Kč + 770 Kč). Při výpočtu invalidního důchodu dochází k redukci, stejně jako při výpočtu starobního důchodu.

 

Jak se zjistí doba pojištění?

Do doby pojištění se započítávají odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno důchodové pojištění, a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Invalidní důchodci by z důvodu zdravotních problémů v mladším věku získali výrazně nižší dobu pojištění než žadatelé o starobní důchod. Z tohoto důvodu se doba pojištění u invalidních důchodců dopočítává. Do doby pojištění se tedy započítává doba do vzniku invalidity a dopočtená doba. Doba pojištění se dopočítává u mužů i žen do důchodového věku ženy daného ročníku narození, která nevychovala žádné dítě. V některých případech se doba pojištění nezapočítává v plném rozsahu.

 

Výpočet osobního vyměřovacího základu

Zjednodušeně můžeme říci, že osobní vyměřovací základ je průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Dřívější výdělky se při výpočtu důchodu přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů. Osobní vyměřovací základ u invalidních důchodů se vypočítává z příjmů dosažených před vznikem invalidity.

 

Stupeň invalidity ovlivňuje výši důchodu

Z dosažených příjmů se při výpočtu důchodu vypočítá výpočtový základ, jak si níže ukážeme na praktických příkladech. Každý rok pojištění se následně odlišně započítává z výpočtového základu v závislosti na přiznaném stupni invalidity. Při výpočtu invalidního důchodu prvního stupně se každý rok započítává z 0,5 %, při výpočtu invalidního důchodu druhého stupně se každý rok započítává z 0,75 % a při výpočtu invalidního důchodu třetího stupně se každý rok započítává z 1,5 %.

 

Praktický příklad 1)

Panu Novákovi vznikla invalidita ve 42 letech. Pan Novák získal celkovou dobu pojištění (dobu pojištění před vznikem invalidity + dopočtenou dobu pojištění do důchodového věku ženy stejného ročníku narození, která nevychovala žádné dítě) v rozsahu 42 let a 103 dní. Doba pojištění se započítává při výpočtu důchodu v celých ukončených letech. Průměrná měsíční mzda v současné hodnotě pana Nováka je 23 810 Kč. Jak vysoký invalidní důchod prvního stupně bude pan Novák mít?

 

Text Částka
Získaná doba pojištění 42 let
Osobní vyměřovací základ 23 810 Kč
První redukční hranice (do 11 709 Kč, ze 100 %) 11 709 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 710 Kč do 106 444 Kč, z 26 %) 3 147 Kč
Výpočtový základ(11 709 Kč + 3 147 Kč) 14 856 Kč
Základní výměra důchodu 2 400 Kč
Procentní výměra důchodu (14 856 Kč x (42 let x 0,5%) 3 120 Kč
Měsíční invalidní důchod I. stupně (2 400 Kč + 3 120 Kč) 5 520 Kč

vlastní výpočet autora

 

Praktický příklad 2)

Paní Kučerové je v 37 letech přiznána invalidita třetího stupně. Průměrná měsíční mzda paní Kučerové za odpracované roky je 27 190 Kč. Spolu s dopočtenou dobou pojištění získá paní Kučerová dobu pojištění v rozsahu 43 let a 76 dní. Jak vysoký invalidní důchod třetího stupně bude paní Kučerová mít?

 

Text Částka
Získaná doba pojištění 43 let
Osobní vyměřovací základ 27 190 Kč
První redukční hranice (do 11 709 Kč) 11 709 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 710 Kč do 106 444 Kč) 4 026 Kč
Výpočtový základ(11 709 Kč + 4 026 Kč) 15 735 Kč
Základní výměra důchodu 2 400 Kč
Procentní výměra důchodu(15 735 Kč x (43 let x 1,5%) 10 150 Kč
Měsíční invalidní důchod III. stupně(2 400 Kč + 10 150 Kč) 12 550 Kč

vlastní výpočet autora

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdNehodnoceno
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře