Jak vysoké dobrovolné důchodové pojištění si platit?

24. 7. 2014 | Aktualizováno: 7. 8. 2014 Petr Gola

Pro přiznání starobního důchodu (řádného i předčasného) nebo invalidního důchodu, musí žadatel dosáhnou nejenom požadovaného věku, ale získat i potřebnou dobu pojištění. Nedostatečná doba pojištění je důvodem, proč není starobní nebo invalidní důchod přiznán. V některých případech může být řešením dobrovolné důchodové pojištění.

 

Dobrovolné důchodové pojištění je možností, jak získat potřebnou dobu pojištění k přiznání důchodu. V některých případech může být i řešením, jak získat vyšší dobu pojištění a mít vyšší starobní důchod, tento postup však není příliš výhodný, jak si ukážeme na názorném příkladu.

 

Nutná doba pojištění v roce 2014

Žadatelé o starobní důchod musí v roce 2014 získat dobu pojištění v rozsahu 30 let. Stejnou dobu pojištění musí splnit i žadatelé o předčasný důchod. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu řádně odváděno důchodové pojištění, ale rovněž i náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu, péče o dítě do 4 let věku nebo evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu. U invalidního důchodu se potřebná doba pojištění liší v závislosti na věku občana, občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech.

 

Problém jménem nezaměstnanost

Někteří občané se diví, jak je možné, že nemají dostatečnou dobu pojištění pro přiznání starobního důchodu, když byli během produktivního života vždy vzorně v evidenci na úřadu práce a evidence na úřadu práce přece patří mezi náhradní doby pojištění a započítává se pro nárok na přiznání důchodu a pozitivně ovlivňuje výši starobního důchodu. Je to proto, že evidence na úřadu práce se do jako náhradní doba pojištění započítává pouze v omezeném rozsahu. Dlouhodobá nezaměstnanost je tak z důchodového hlediska problém.

  • Evidence na úřadu práce se započítává vždy do roku 1996. Dále se započítává vždy po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti však náleží pouze omezenou dobu, po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti jsou již občané odkázáni na případné sociální dávky. Doba evidence na úřadu práce po dobu, kdy již nenáleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž do roku 55 let se hodnotí pouze jeden rok.

 

Další případy, kdy je problém získat potřebnou dobu pojištění

Při delší nezaměstnanosti tak mají občané problém se získáním potřebné doby pojištění a nemusí jim být přiznán starobní důchod. Dále v praxi mívají problémy se získáním potřebné doby pojištění např. ženy, které byly dlouho v domácnosti a staraly se o děti starší 4 let věku, občané dlouhodobě pracující v cizině, přičemž Česko nemělo s danou zemí smlouvu o sociálním zabezpečení (netýká se práce v zemích EU), lidé žijící z úspor, pronájmu, dědictví…, kteří neměli příjmy podléhající důchodovému pojištění a ani v daném období nesplňovali podmínku pro přiznání náhradní doby v daných měsících a letech.

 

Dobrovolné důchodové pojištění je omezeno

Řešením nedostatečné doby pojištění je dobrovolné důchodové pojištění. Zákonem je však účast na dobrovolném důchodovém pojištění omezena. Maximálně je možné získat formou dobrovolného důchodového pojištění 15 let pojištění (do konce roku 2013 to bylo jen 10 let pojištění). Omezená je i možnost zpětného dopojištění, zde záleží na důvodu dopojištění.

  • Neomezená je možnost zpětného dopojištění pouze u doby evidence na úřadu práce a doby studia. Od roku 2010 již totiž nepatří doba studia mezi náhradní dobu pojištění.

Občané, kteří mají zájem řešit „mezery“ v pojištění formou dobrovolného důchodového pojištění, musí podat přihlášku k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

 

O potřebnou dobu pojištění je vhodné se zajímat včas

Ještě před podáním žádosti o důchod, ať už starobní nebo invalidní, je vhodné si zjistit, aktuální získanou dobu pojištění. Jestliže získaná doba pojištění není dostatečná k přiznání důchodu, tak je možné získat chybějící dobu pojištění právě formou zpětné účasti na dobrovolném důchodovém pojištění.

  • Zákonem je stanovena minimální výše dobrovolného důchodového pojištění. V roce 2014 činí 1 817 Kč měsíčně. Při zpětné účasti se výše platby odvíjí od roku placení. Samozřejmě je možné platit i více na dobrovolném důchodovém pojištění za účelem vyššího státního důchodu.
  • Minimální dobrovolné důchodové pojištění ve výši 1 817 Kč odpovídá měsíční mzdě 6 486 Kč, s tím je potřeba počítat. Placení vyššího dobrovolného důchodového pojištění za účelem vyššího důchodu se však nevyplácí. Poměr mezi zaplaceným vyšším dobrovolným důchodovým pojištění a platbou dobrovolného důchodového pojištění není příznivý. Při nedostatečné době pojištění tak zpravidla většina občanů platí dobrovolné důchodové pojištění v minimální výši.

 

Získal jsem dobu pojištění 32 let, vyplatí se dobrovolné důchodové pojištění

Někteří občané, kteří získali potřebnou dobu pojištění, ale přesto získali relativně nízkou dobu pojištění z důvodu „mezer“ v pojištění (např. z důvodu delší nezaměstnanosti), se rozhodují, zdali si nedopojistit další roky, aby měli vyšší státní důchod. Tento krok není výhodný, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

  • Institut dobrovolného důchodového pojištění je šancí, jak mít státní důchod pro občany, kteří nezískali potřebnou dobu pojištění pro přiznání státního důchodu. Protože se potřebná doba pojištění pro přiznání starobního důchodu každoročně zvyšuje o jeden rok a po roce 2018 bude nutné získat dobu pojištění v rozsahu 35 let, tak důležitost dobrovolného důchodového pojištění ještě poroste.

 

Praktický příklad

Paní Šerá bude mít průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 15 450 Kč a získá dobu pojištění pouze v rozsahu 32 let. Vyplatí se paní Šeré si další roky dopojistit? Nikoliv, jak je vidět z přiložené tabulky, kde máme uveden měsíční důchod paní Šeré při získání doby pojištění 32 let, 33 let, 34 let a 35 let. Měsíční důchod je sice s delší dobou pojištění vyšší, toto zvýšení by však vynahradilo vynaložené peníze za dobrovolné důchodové pojištění za dlouhou dobu, v našem zvoleném příkladě cca za 10 let. Ve skutečnosti by byl pokles ještě vyšší, neboť při placení pouze minimálního dobrovolného důchodového pojištění by došlo k mírnému snížení průměrné mzdy za odpracované roky.

Osobní vyměřovací základ Získaná doba pojištění Měsíční výše důchodu
15 450 Kč 32 let 8 324 Kč
15 450 Kč 33 let 8 511 Kč
15 450 Kč 34 let 8 698 Kč
15 450 Kč 35 let 8 885 Kč

vlastní výpočet autora

 

Zdroj obrázku: http://compfight.com/search/money/1-3-1-1

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 3
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře