Deset různých příjmů důchodců a daně

23. 2. 2016 Petr Gola

 

Mnozí důchodci mají mimo pravidelný státní důchod další své vlastní příjmy. Daňové záležitosti se liší dle druhu příjmu. V některých případech nemají důchodci žádné daňové starosti, v jiných si musí sami podávat daňové přiznání. Jak se liší zdanění u jednotlivých druhů příjmů?

 

V řádném důchodovém věku nejsou žádné limity a žádná omezení ohledně výše příjmu nebo druhu pracovního úvazku. Starobní důchodci nejsou nijak limitováni ve své výdělečné činnosti. Lze současně pobírat důchod a mzdu ze zaměstnání, důchod a zisky z podnikání nebo např. důchod a kapitálové zisky, popřípadě všechny varianty kombinovat. Podívejme se na daňové povinnosti důchodců.

 

1) Důchod

Naprostá většina důchodců pobírající pouze státní starobní důchod nemá žádné daňové povinnosti. Roční důchod do částky ve výši 36násobku minimální mzdy plané k 1. lednu daného roku je od daně z příjmu osvobozen. Za rok 2015 je od daně osvobozen souhrnný státní důchod do částky 331 200 Kč, za rok 2016 do částky 356 400 Kč. Daňově osvobozený příjem se nedaní a ani neuvádí do daňového přiznání.

 

2) Dohoda o provedení práce

V praxi velmi oblíbeným druhem přivýdělku pro starobní důchodce je práce na dohodu o provedení práce. Při měsíční odměně 10 000 Kč a méně se z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. I při práci na základě dohody o provedení práce je možné u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani a uplatňovat slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Když je podepsáno prohlášení k dani a je měsíční odměna 10 000 Kč, tak čistá odměně je stejně vysoká jako hrubá odměna a zdanění je nulové. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno vždy u jednoho zaměstnavatele.

 

3) Dohoda o pracovní činnosti

Když je měsíční odměna z dohody o pracovní činnosti 2 499 Kč a méně, potom se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění ani z dohody o pracovní činnosti. Na základě dohody o pracovní činnosti je možné pro zaměstnavatele pracovat více hodin než na základě dohody o provedení práce. Na základě dohody o provedení práce je možné odpracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

 

4) Práce na standardní pracovní smlouvu

Starobní důchodci mohou pracovat i na základě standardní pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Lze nadále pracovat pro stávajícího zaměstnavatele, neboť dosažením řádného důchodového věku pracovní poměr nekončí. Pracovní poměr musí být ukončen buď výpovědí zaměstnance, výpovědí zaměstnavatele nebo vzájemnou dohodou. Čistá mzda pracujícího starobního důchodce se počítá stejně jako u ostatních zaměstnanců. Z hrubé mzdy je tedy odvedena daň z příjmu, sociální pojištění i zdravotní pojištění. I pracující starobní důchodci mají nárok na základní slevu na poplatníka.

 

5) Samostatná výdělečná činnost

Výkon samostatné výdělečné činnosti ve starobním důchodu je považován za vedlejší zdroj příjmů. Sociální pojištění i zdravotní pojištění se vypočítává ze skutečně dosaženého hrubého zisku, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako je to v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění se při hrubém zisku do limitu z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí, za celý kalendářní rok 2016 je limitem částka 64 813 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

 

6) Pronájem

Oblíbeným příjmem v důchodu je pronájem. Z pronájmu se platí pouze daň z příjmu fyzických osob. Sociální a zdravotní pojištění se neplatí. V daňovém přiznání se uplatňuje i základní daňová sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč, a to i v případě, že pronájem trval pouze po část roku.

 

7) Dědictví a darování

Daň dědická a darovací byla zrušena. Dědictví a darování je součástí daně z příjmu fyzických osob. Bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu je dle § 4a zákona o dani z příjmu od daně osvobozen. Od daně z příjmu fyzických osob je osvobozen i bezúplatný příjem od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů a dále od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

 

8) Kapitálové příjmy

Z kapitálových příjmů se neodvádí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, je však potřeba tyto příjmy uvést do daňového přiznání, jestliže nebyla z takového příjmu odvedena 15% srážková daň.

 

9) Příležitostné příjmy

Od daně z příjmu fyzických osob jsou osvobozeny jednorázové příjmy do 30 000 Kč za rok. Pro tyto příjmy není možné mít živnostenské oprávnění. Jedná se např. o prodej úrody ze zahrádky, jednorázové výpomoci apod.

 

10) Ostatní příjmy

V praxi mohou mít penzisté příjem z prodeje movitého nebo nemovitého majetku. Jestliže není dodržen časový test, tak je nutné tyto příjmy uvést do daňového přiznání a zaplatit z nich daň z příjmu fyzických osob. Základem daně je prodejní cena ponížená o pořizovací cenu a případné související výdaje. Při prodeji nemovitosti, ve které prodejce nebydlel, je časový test splněn, pokud mezi nabytím a prodejem uplynula lhůta delší pěti let. Příjmy z prodeje nemovitého a movitého majetku nepodléhají platbě na sociálním a zdravotním pojištění.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 7
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře