Co dělat když nemám dostatečnou dobu pojištění pro nárok na důchod?

Co dělat když nemám dostatečnou dobu pojištění pro nárok na důchod?
22. 10. 2013 | Aktualizováno: 20. 2. 2014 Petr Gola

V roce 2014 bude potřeba pro přiznání starobního důchodu (řádného i předčasného) potřeba získat dobu pojištění v rozsahu 30 let. Při nedostatečné době pojištění může být v některých případech řešení dobrovolné důchodové pojištění.

 

V letošním roce stačí získat dobu pojištění v délce 29 let. Nutná doba pojištění pro přiznání důchodu se každoročně o jeden rok zvyšuje tak, aby po roce 2018 bylo nutné získat dobu pojištění v  rozsahu 35 let. Stoupající doba pojištění je důvodem, proč bude institut dobrovolného důchodového pojištění využívat více občanů.

  • Občané, kteří nesplňují potřebnou dobu pojištění, mohou získat vyšší dobu pojištění formou účasti na dobrovolném důchodovém pojištění.
  • Chybějící doba pojištění znamená, že není přiznán starobní důchod ani invalidní důchod. V případě, že žadatel o důchod nesplní potřebnou dobu pojištění, tak je odkázán pouze na sociální dávky. Dobrovolné důchodové pojištění může být potřebným řešením pro přiznání státního důchodu.

 

Kteří občané mohou mít problémy se získáním doby pojištění?

Nedostatečnou dobu pojištění mají v praxi nejčastěji občané, kteří byli během života delší dobu v evidenci na úřadu práce, neboť evidence na úřadu práce se do doby pojištění jako náhradní doba pojištění započítává pouze v omezeném rozsahu. Od roku 2010 se již nezapočítává do doby pojištění ani studium, proto mohou mít v budoucnu problém se získáním potřebné doby pojištění pro přiznání státního důchodu i vysokoškoláci.

  • Potřebnou dobu pojištění je nutné splnit i pro přiznání invalidního důchodu. U invalidního důchodu se potřebná doba pojištění liší dle věku žadatele o důchod, ve kterém došlo k přiznání invalidity prvního, druhého nebo třetího stupně. I pro žadatele o invalidní důchod může být dobrovolné důchodové pojištění možností, jak splnit podmínku pro přiznání invalidního důchodu.

 

Kdy je možné podat přihlášku pro dobrovolné pojištění?

Pro důvody uvedené v § 6 zákona o důchodovém pojištění je možné pokrýt dobrovolným důchodovým pojištění roky bez omezení. Těmito důvody jsou např.: evidence na úřadu práce po dobu, kdy nenáleží podpora v nezaměstnanosti, studium, výdělečné činnosti v cizině od roku 1996 (např. u zaměstnanců a OSVČ), výkon dlouhodobé dobrovolné služby na základě smlouvy pro organizaci. Pro nekvalifikované důvody, které nejsou uvedeny v § 6, je možná účast na dobrovolném důchodovém pojištění omezena maximálně na dobu 10 let.

 

Proč je nutné plánovat dopředu?

Podat na místně příslušné OSSZ žádost k účastni na dobrovolném důchodovém pojištění je možné pouze před podáním žádosti o důchod (ať už starobní nebo invalidní). Po podání žádosti o důchod již není možné si podat žádost k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Proto je potřeba se přihlásit k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění včas.

  • Současně je zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění omezena. U kvalifikovaných důvodů zpravidla dvěma roky, u nekvalifikovaných důvodů jedením rokem před podáním přihlášky k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Bez časového omezení je možná účast na dobrovolném důchodovém pojištění pouze u evidence na úřadu práce, když nenáležela podpora v nezaměstnanosti nebo u studia.

 

Jak vysoké je dobrovolné důchodové pojištění?

Zákonem je stanoveno pouze minimální dobrovolné důchodové pojištění. Každý rok se jeho sazba mění, neboť se odvíjí od průměrné mzdy stanovené MPSV. Občané si mohou dobrovolně platit i vyšší dobrovolné důchodové pojištění, což by znamenalo vyšší důchod. Zpravidla se však tento krok příliš nevyplatí, neboť vyšší dobrovolné důchodové pojištění v několika letech zvýší důchod méně, než by mnozí občané očekávali, a proto si většina občanů platí pouze minimální dobrovolné důchodové pojištění, aby získali potřebnou dobu pojištění. Minimální dobrovolné důchodové pojištění se odvíjí od roku, ve kterém je placeno. Jestliže tedy občan v daném roce platí dobrovolné důchodové pojištění za aktuální rok a předcházející rok, potom platí měsíční dobrovolné důchodové pojištění platné v daném roce i za měsíce v předcházejícím roce.

  • Měsíční částka dobrovolného důchodového pojištění činí 28 % z minimálního vyměřovacího základu, který je jedna čtvrtina průměrné mzdy v daném roce dle MPSV. Zaměstnanec odvádí na důchodovém pojištění 6,5 % ze své hrubé mzdy a dalších 21,5 % na důchodovém pojištění za něj platí zaměstnavatel, v souhrnu je proto  sazba důchodového pojištění 28 % (6,5 % + 21,5 %). Dále zaměstnavatel odvádí za zaměstnance 2,3 % na nemocenském pojištění a 1,2 % na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, proto souhrnná sazba sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance činí 25 %.
  • V roce 2013 činí minimální vyměřovací základ 6 471 Kč (25 884 Kč: 4). V roce 2013 tedy dosahuje minimální dobrovolné důchodové pojištění 1 812 Kč (28 % z 6 471 Kč). Pro rok 2014 dojde k nepatrnému zvýšení dobrovolného důchodového pojištění, neboť průměrná mzda dle vyhlášky MPSV činí 25 942 Kč, minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění bude tedy 1 817 Kč.

 

Dobrovolné důchodové pojištění a výše důchodu

Výše státního starobního důchodu závisí na příjmech, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění a právě získané době pojištění. V roce 2013 se započítávají příjmy v letech 1986 až 2012, v roce 2014 se budou započítávat příjmy v letech 1986 až 2013. Při placení minimálního dobrovolného důchodového pojištění je potřeba počítat s tím, že částka 1 812 Kč v roce 2013 odpovídá měsíční mzdě 6 471. Tedy nižší mzdě než je minimální mzda. Přesto se však vyšší platba dobrovolného důchodového pojištění nevyplatí, aby se totiž v daném měsíci započítala pro výpočet důchodu např. průměrná mzda 25 000 Kč, tak by bylo nutné platit dobrovolné důchodové pojištění ve výši 7 000 Kč. Na dobrovolném důchodovém pojištění by se za rok zaplatilo o 62 256 Kč, přičemž osobní vyměřovací základ v roce 2013, ze kterého se počítá státní důchod, ovlivňuje 27 let, jeden rok tak ovlivní osobní vyměřovací základ pouze z 3,7 %. Vyšším dobrovolným důchodovým pojištění během jednoho až čtyř let by se důchod zvýšil podstatně méně než si většina občanů připouští, přičemž by se zaplatilo na dobrovolném důchodovém pojištění výrazně více.

 

zdroj obrázku: compfight.com, ALFANHUÍ

Komentáře