Důchodové rozhodování – předčasný či řádný důchod?

Důchodové rozhodování - předčasný či řádný důchod
20. 3. 2014 | Aktualizováno: 21. 3. 2014 Petr Gola

Mnozí občané v předdůchodovém věku se rozhodují, zdali neodejít do předčasného důchodu nebo naopak odejít do důchodu později. Termín odchodu do důchodu citelně ovlivňuje konečnou výši měsíčního státního důchodu. Rozdíly mohou činit desítky procent.

Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s tím, že státní měsíční důchod je vlivem krácení za předčasnost, nižší než řádný důchod. Krácení u předčasného důchodu je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se předčasný důchod nepřepočítává. Jestliže tedy zdravotní stav umožňuje pracovat nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost až do řádného důchodu, potom je s ohledem na měsíční výši důchodu výhodnější odchod až do řádného důchodu.

 • Pro některé občany, kteří se cítí dobře, práce je baví a mají v úmyslu pracovat i po dosažení řádného důchodového věku, může být výhodné odejít do důchodu později, pracovat na tzv. „procenta“.

Omezení výdělku v předčasném důchodu

Odlišná je situace při výkonu práce při odchodu do důchodu. Předčasní důchodci nesmí mít během pobírání předčasného důchodu příjem podléhající sociálnímu pojištění, v opačném případě jim zaniká nárok na předčasný důchod. Předčasní důchodci tak mohou pracovat např. na dohodu o provedení práce, kde měsíční odměna nepřesáhne 10 tisíc Kč nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, kde zisk za celý rok 2014 nebude vyšší než 62 261 Kč, přičemž při výkonu samostatné výdělečné činnosti po část roku se tento limit poměrně snižuje. V řádném důchodovém věku nejsou již žádná omezení týkající se výdělku. Starobní důchodci mohou mít již libovolný příjem. Jakmile tedy předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, tak již není ve výši svého výdělku limitován.

Práce na procenta – lze uplatnit slevu na poplatníka

Občané pobírající k 1. lednu 2014 starobní důchod nemohou uplatnit u svého zaměstnavatele během roku 2014 základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně (24 840 Kč za rok). Základní slevu na poplatníka nemohou uplatnit ani samostatně výdělečně činní důchodci v daňovém přiznání. Občané, kteří nepobírají řádný starobní důchod, i když mají důchodový věk, pracují na tzv. „procenta“ mohou uplatnit u svého zaměstnavatele základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč.

Praktický příklad 1)

Pan Modrý se rozhoduje, zdali odejde do předčasného důchodu nebo bude pracovat až do řádného důchodového věku. Pan Modrý má nějaké úspory a plánuje v důchodovém věku hodně cestovat. Předčasný důchod vypadá zajímavě, neboť bude moci pan Modrý začít cestovat dříve. Nejdříve je možné odejít do předčasného důchodu 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

 • Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Proto si vypočítáme předčasný důchod u pana Modrého při odchodu do předčasného důchodu o 360 dní dříve, o 720 dní dříve a o 1 080 dní dříve. Kdyby totiž odešel pan Modrý do předčasného důchodu přesně o rok, o dva nebo o tři, potom by bylo krácení vyšší. Úroveň předčasného důchodu pana Modrého následně porovnáme s řádným důchodovým věkem.
 • Veškeré výpočty jsou samozřejmě zjednodušeny, neboť jsou provedeny dle legislativy roku 2014. 

 

Základní vstupní údaje pro výpočet jednotlivých důchodů pana Modrého

Text

Hodnota

Krácení výpočtového

základu

Průměrná měsíční mzda pana Modrého

31 400 Kč

x

Doba pojištění (předčasný důchod o 1 080 dní dříve)

38 let

14,4 %

Doba pojištění (předčasný důchod o 720 dní dříve)

39 let

8,4 %

Doba pojištění (předčasný důchod o 360 dní dříve)

40 let

3,6 %

Doba pojištění u řádného důchodu

41 let

x

 

Při dřívějším odchodu do předčasného důchodu je krácení výpočtového základu vyšší, současně se získá i nižší doba pojištění, neboť při pozdějším odchodu do předčasného důchodu by pan Modrý dále pracoval. Čím dříve by pan Modrý do předčasného důchodu odešel, tím nižší měsíční předčasný důchod by měl, neboť by měl vyšší krácení a získal nižší dobu pojištění.

 

Text

Předčasný

důchod

(o 1 080 dní)

Předčasný

důchod

(o 720 dní)

Předčasný

důchod

(o 360 dní)

Řádný

důchod

Osobní vyměřovací základ

31 400 Kč

31 400 Kč

31 400 Kč

31 400 Kč

První redukční hranice (do 11 415  Kč, ze 100 %)

11 415 Kč

11 415 Kč

11 415 Kč

11 415 Kč

Druhá redukční hranice (od 11 415Kč do 30 093 Kč, z 26 %)

4 856 Kč

4 856 Kč

4 856 Kč

4 856 Kč

Třetí redukční hranice (od 30 093 Kč do 103 768 Kč, z 22 %)

288 Kč

288 Kč

288 Kč

288 Kč

Výpočtový základ(11 415 Kč + 4 856 Kč + 288 Kč)

16 559 Kč

16 559 Kč

16 559 Kč

16 559 Kč

Procentní výměra za získanou dobu pojištění

57,0 %

58,5 %

60,0 %

61,5 %

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

2 340 Kč

2 340 Kč

2 340 Kč

Procentní výměra důchodu před krácením

9 439 Kč

9 688 Kč

9 936 Kč

10 184 Kč

Krácení důchodu (v %)

14,40

8,40

3,60

0,00

Krácení důchodu (v Kč)

2 384 Kč

1 390 Kč

596 Kč

0 Kč

Procentní výměra důchodu po krácení

7 055 Kč

8 298 Kč

9 340 Kč

10 184 Kč

Měsíční důchod

9 395 Kč

10 638 Kč

11 680 Kč

12 524 Kč

vlastní výpočet autora

 

Vysvětlení k výpočtům:

 • Procentní výměra za získanou dobu pojištění je 1,5% x získaná doba pojištění, např. u řádného důchodu pana Modrého je hodnota 61,5 % (41 let x 1,5 %).
 • Procentní výměra důchodu je výpočtový základ x procentní výměra za získanou dobu pojištění, např. u řádného důchodu pana Modrého je hodnota 10 184 Kč (16 559 Kč x 61,5 %).
 • Krácení u předčasného důchodu (v %) se liší dle předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. U pana Modrého činí krácení 3,6 % (o 360 dní dříve před dosažením řádného důchodového věku), 8,4 % (o 720 dní) a 14,4 % (o 1 080 dní). Krácení se provádí z výpočtového základu.
 •  Krácení důchodu (v Kč) u předčasného důchodu zjistíme, když výpočtový základ vynásobíme příslušným krácením, např. u předčasného důchodu o 1 080 dní před dosažením řádného důchodového věku je krácení důchodu 2 384 Kč (16 559 Kč x 14,4 %).
 • Výsledný měsíční důchod je součtem základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je všech případech stejná a v roce 2014 činí 2 340 Kč.

 

Pan Modrý původně myslel, že krácení u předčasného důchodu je nižší, proto se nakonec rozhoduje, zdali odejde do řádného důchodu nebo půjde do předčasného důchodu o 360 dní před dosažením řádného důchodového věku. Při odchodu do předčasného důchodu o 1 080 dní dříve by byl měsíční důchod již výrazně nižší než při odchodu do řádného důchodu.

 

Praktický příklad 2)

Ve druhém příkladu si vypočítáme měsíční státní důchod, kdyby pan Modrý odešel do důchodu o 360 dní později po dosažení řádného důchodového věku. Základní vstupní údaje by byly shodné jako v předchozím případě. Pan Modrý by měl osobní vyměřovací základ (průměrná mzda v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy jsou přepočítány koeficientem zohledňujícím inflaci) opět ve výši 31 400 Kč a získaná doba pojištění by byla 41 let. Výpočet je opět proveden dle legislativy roku 2014.

 • Při práci na „procenta“ se důchod zvyšuje o 1,5 % za každých 90 dní, které odpracuje občan po dosažení řádného důchodového věku.
 • Procentní výměra za získanou dobu pojištění by tak měl pan Modrý 67,5 % (61,5 % + (4 x 1,5 %).
 • Procentní výměra důchodu pana Modrého při pozdějším odchodu do důchodu by byla 11 178 Kč (16 559 Kč x 67,5 %).

Kdyby odešel pan Modrý do řádného důchodu později o 360 dní, potom by měl měsíční důchod 13 518 Kč (2 340 Kč + 11 178 Kč).

 

Rozhodnutí je individuální

Na uvedeném souvislém příkladu jsme si ukázali, že výše důchodu se může výrazně lišit dle termínu odchodu do důchodu. Rozhodnutí o termínu odchodu do důchodu je vhodné provádět s přihlédnutím k výši důchodu, zdravotnímu stavu, zdali je práce zábavou nebo přináší stres, výši vlastních úspor či možnosti trávení volného času v penzi. Rozhodnutí je vždy individuální a záleží na konkrétní životní situaci.

Komentáře