Předdůchod není předčasný důchod

Předdůchod není předčasný důchod
29. 9. 2013 | Aktualizováno: 1. 10. 2013 Petr Gola

Vzhledem k neustále se prodlužujícímu věku pro odchod do důchodu  stoupá počet občanů, kteří chtějí odejít do důchodu dříve. Řešením může být předdůchod nebo předčasný důchod. U obou je společný pouze dřívější odchod do důchodu, v ostatních parametrech se však předdůchod od předčasného důchodu výrazně liší.

Základní rozdíl mezi předdůchodem a předčasným důchodem je odlišnost původu měsíčně vyplácených finančních prostředků na bankovní účet. Při předdůchodu se totiž čerpají vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření, předčasný důchod vyplácí stát. Protože při předdůchodu čerpá klient penzijní společnosti své úspory, tak jsou výdělečné možnosti v předdůchodu neomezené, což je rozdíl oproti předčasnému důchodu.

  • Občané v předdůchodu mohou mít libovolný příjem ze závislé činnosti (zaměstnání) nebo samostatné výdělečné činnosti. Výdělek v předdůchodu není nijak limitován, to je rozdíl oproti předčasnému důchodu. V předčasném důchodu je totiž výdělečná činnost omezena.
  • Občané, kteří čerpají předdůchod, mají v řádném důchodovém věku vyšší penzi, než kdyby čerpali předčasný důchod. Důvodem je skutečnost, že se jim nebude důchod krátit z důvodu předčasnosti jako u předčasného důchodu. Případný nulový příjem, ze kterého se odvádí důchodové pojištění během čerpání předdůchodu, rovněž nesníží osobní vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává důchod.
  • Dále však platí, že předdůchod a předčasný důchod se nevylučují. Občané mohou čerpat současně předčasný důchod i předdůchod. Pobírání předdůchodu nebrání možnosti zažádat si o přiznání předčasného důchodu.

Přehledná tabulka – srovnání v základních bodech

Předdůchod Předčasný důchod
Kdy lze do něj odejít? Nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.
Jaký důchodový věk je posuzován? Pouze důchodový věk mužů pro daný ročník narození – viz. příklad č. 1. Věk mužů a věk u žen samostatně (+ počet dětí u žen je brán v potaz).
Možnost (při)výdělku? Neomezeno Omezen – viz. příklad č. 2
Výše následné řádné starobní penze? Nezkrácená (vyšší). Krácená dle délky pobírání předčasného důchodu – čím déle, tím nižší starobní důchod.
Jaké prostředky jsou vypláceny? Vlastní prostředky naspořené ve III. pilíři – doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění). Státní přerozdělené prostředky (z odvodů na sociální pojištění).
Mohu čerpat předdůchod a předčasný důchod zároveň?

ano

Do předdůchodu je možné odejít dříve V současné době je možné odejít do předdůchodu již 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Přičemž posuzován je pouze důchodový věk mužů. V praxi toto opatření znamená, že ženy mohou čerpat předdůchod před dosažením řádného důchodového věku kratší dobu než muži. Do předčasného důchodu lze odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Čím dříve občan do předčasného důchodu odejde, tím vyšší bude krácení jeho důchodu. Důchodový věk se liší pro muže a ženy. U žen se zohledňuje i počet vychovaných dětí.

 

Praktický příklad č. 1 pro předdůchod

Paní Nováková je narozena 5. 1. 1958 a vychovala 2 děti. Její řádný důchodový věk je 61 let a 2 měsíce. Do řádného důchodu může paní Nováková odejít 5. 3. 2019. Paní Nováková si uzavřela smlouvu o penzijním připojištění již v roce 1995. V letošním roce ji u své penzijní společnosti „převedla“ na doplňkové penzijní spoření, protože chce odejít do předdůchodu, přičemž předdůchod je možné vyplácet pouze z doplňkového penzijního spoření. Paní Nováková má na doplňkovém penzijním spoření naspořeno 500 tisíc Kč (spořila si sama a rovněž ji přispíval její zaměstnavatel). Tato částka stačí k výplatě předdůchodu po dobu 5 let alespoň ve výši 30 % průměrné mzdy stanovené MPSV.  Paní Nováková si myslí, že může do předdůchodu odejít již 5. 3. 2014. Není tomu však tak. Důchodový věk mužů narozených v roce 1958 je totiž 63 let a 10 měsíců. Do předdůchodu je tak pro občany narozené v roce 1958 možné odejít v 58 letech a 10 měsících. To platí pro muže i ženy. Paní Nováková tak může do předdůchodu odejít 5. 11. 2016.

Je možné v předčasném důchodu pracovat?

Zatímco v řádném důchodovém věku již nejsou žádná omezení ohledně případného příjmu a lze v řádném důchodovém věku pobírat státní důchod a mzdu ze zaměstnání nebo příjem plynoucí ze závislé činnosti, tak v předčasném důchodu jsou možnosti vlastního příjmu omezeny.

  • V předčasném důchodu není možné až do dosažení řádného důchodového věku pobírat současně důchod a příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Zjednodušeně řečeno nemůže předčasný důchodce mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.
  • Předčasný důchodce nemůže tedy pracovat na základě standardní pracovní smlouvy, v tomto případě by ztratil nárok na předčasný důchod, který by se začal zase vyplácet až po skončení zaměstnání.
  • V praxi tak může předčasný důchodce pracovat na základě dohody o provedení práce, kdy měsíční odměna nepřekročí 10 tisíc Kč. Při měsíční odměně 10 tisíc Kč a méně na základě dohody o provedení práce se totiž z příjmu neodvádí zdravotní ani sociální pojištění. Ani zaměstnanec ani zaměstnavatel.
  • Druhou nejčasnější možností je výkon samostatné výdělečné činnosti, kdy zisk za rok je do limitu pro platbu sociálního pojištění při vedlejší činnosti. U poživatelů předčasného důchodu se považuje výkon samostatné výdělečné činnosti za vedlejší. V roce 2013 je roční limit, do kterého při vedlejší činnosti nevzniká povinnost platit sociální pojištění, částka 62 121 Kč. Tato částka se však poměrně snižuje dle počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti během roku.

 

Praktický příklad č. 2

Pan Novotný pobírá od začátku konce roku 2012 předčasný důchod (odešel do předčasného důchodu dříve o 1 080 dní). Procentní výměra důchodu se mu krátila o 14,4 %, protože krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Pan Novotný si po několika měsících odpočinul a dostal opět chuť do práce, začal tedy od 1. července 2013 vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Za rok 2013 dosáhne příjmu 60 000 Kč a výdaje uplatní 60% paušálem (ostatní živnost). Zisk pana Novotného za celý rok 2013 bude 24 000 Kč (60 000 Kč – 36 000 Kč (60 % x 60 000 Kč)). Zisk pana Novotného bude v limitu za šest měsíců roku 2013 (do 31 060 Kč). Přestože tedy pan Novotný v druhé půli roku 2013 vykonával samostatnou výdělečnou činnost, tak může současně pobírat předčasný důchod a příjem ze samostatné výdělečné činnosti, neboť zisk je v limitu (za šest měsíců se posuzuje poměrná část limitu) pro neplacení sociálního pojištění při vedlejší činnosti.  

Závěrem dodáváme, že rozhodnutí zdali odejít do předčasného důchodu nebo předdůchodu závisí na osobní situaci každého individuálně. Nelze obecně poradit v jakém případě je lépe zvolit odchod do předčasného důchodu a v jakém předdůchod.

Pro radu ve Vašem konkrétním případě je Vám k dispozici Vaše poradna.

Komentáře