Zaměstnavatel a II. pilíř alias důchodové spoření

Zaměstnavatel a II. pilíř alias důchodové spoření
10. 9. 2013 Petr Gola

Vstup některého ze zaměstnanců do II. pilíře důchodového systému znamená pro zaměstnavatele zvýšení administrativní zátěže, neboť za odvod pojistného do II. pilíře a povinnou administrativu je zodpovědný právě zaměstnavatel. Neplnění zákonných povinností přitom může znamenat sankce. Jak probíhá placení důchodového spoření za zaměstnance?

Zaměstnavatelům se zavedením tří-pilířového důchodového systému stouply povinnosti. Za všechny zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového spoření (II. pilíře), musí odvádět správně důchodové spoření a zasílat potřebné tiskopisy na pověřené instituce (finanční úřady a OSSZ).

  • Povinnosti vyplývající z účasti na důchodovém spoření mají za zaměstnance na starosti zaměstnavatelé. Při neplnění zákonných povinností mohou být zaměstnavatelé sankciováni, proto je agendě spojené s důchodovým spořením zaměstnanců věnovat dostatečnou pozornost.
  • Jedinou povinností zaměstnance je včas oznámit zaměstnavateli vstup do II. pilíře. Nejlepší je, když zaměstnanec zaměstnavateli doručí vyplnění tiskopis „Oznámení o účasti na důchodovém spoření“ a současně s tímto tiskopisem doručit i tiskopis „Oznámení o rozhodnutí právní moci“, který dostává účastník II. pilíře od Centrálního registru smluv.

Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

Pro placení důchodového spoření za zaměstnance účastné v II. pilíři se nemusí zaměstnavatel registrovat, je však potřeba řádně a včas doručit na FÚ „Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“ již za první měsíc, kdy některý ze zaměstnanců vstoupí do II. pilíře. Tento tiskopis je potřeba dodat vždy do 20. dne následujícího měsíce, v daném tiskopise se uvádí všichni zaměstnanci, kteří jsou účastni důchodového spoření, přestože v daném měsíci neměli třeba žádné zúčtovatelné příjmy (např. překročili maximální vyměřovací základ).

  • Peníze do II. pilíře se tedy zasílají na FÚ ve stejném termínu jako záloha na dani z příjmu ze mzdy zaměstnance.
  • Peníze na důchodové spoření se zasílají FÚ, které je dále přerozdělují na příslušné penzijní společnosti. Předčíslí pro platbu důchodového spoření je 41013, další čísla bankovního účtu jsou rozdílná v závislosti na sídle zaměstnavatele. Celkem je totiž 14 bankovních účtů pro jednotlivé „krajské“ finanční úřady.
  • V tiskopise „Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“ je uvedeno příjmení, jméno, číslo účastníka důchodového spoření (shodné s rodným číslem), vyměřovací základ pojistného, sražená záloha na pojistné. Když má zaměstnavatel deset zaměstnanců účastných v II. pilíři, tak jsou všichni tito zaměstnanci rozepsání na tiskopise pod sebou.

Stejně jako provádí zaměstnavatelé za zaměstnance za celý rok „Roční zúčtování k dani z příjmu fyzických osob“, tak budou zaměstnavatelé za své zaměstnance provádět každoročně „Vyúčtování pojistného“. V obou případech se v daném tiskopise provádí rekapitulace za uplynulý rok, vypočte se roční daň (pojistné), přičemž se odečtou zaplacené zálohy během roku.

Jak je důchodové spoření vysoké?

Vyměřovací základ pro důchodové spoření (II. pilíř) je stejný jako u důchodového pojištění (I. pilíř). Důchodové spoření se počítá se stejné částky jako důchodové pojištění. Do II. pilíře odvádí zaměstnavatel 5 % na důchodovém spoření. Přičemž 3 % jsou převedena z části původně jdoucích do I. pilíře a další 2 % si přidává zaměstnanec ze svých prostředků.

  • Za zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového spoření, odvádí zaměstnavatelé méně na důchodovém pojištění. Místo standardních 6,5 %, které platí ze své hrubé mzdy zaměstnanci, se odvádí 3,5 %. Na odvodu na důchodovém pojištění placeným zaměstnavatelem (25 % z hrubé mzdy zaměstnance) nemá vstup do II. pilíře vliv. Rozdíl je právě odváděn na důchodové spoření (do II. pilíře). Při komunikaci s místně příslušnou OSSZ proto zaměstnavatelé v povinném měsíčním „Přehledu“ uvádí zvlášť vyměřovací základy za zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového spoření (II. pilíře) a zvlášť za zaměstnance, kteří nejsou účastni důchodového spoření (II. pilíře).
  • Pro odvod důchodového pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ. Pro rok 2013 činí maximální vyměřovací základ 1 242 432 Kč, důchodové pojištění za celý rok může být zaplaceno maximálně z této částky, z příjmu nad limit během roku se již důchodové pojištění neplatí. Protože se peníze na důchodové spoření (II. pilíř) odvádí ze stejné částky jako z důchodového pojištění (I. pilíř), tak platí i pro platbu důchodového spoření tento limit. V měsících po překročení limitu je i tento zaměstnanec uveden v „Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“, avšak je uvedena 0 právě z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu.

 

Praktický příklad

Zaměstnavatel ABC s. r. o. má tři zaměstnance, pan Novák má hrubou mzdu 20 000 Kč, pan Novotný 30 000 Kč a pan Svoboda 40 000 Kč. Zaměstnavatel odvede na účet FÚ částku 4 500 Kč a tyto údaje budou uvedeny v „Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“.

Příjmení

Jméno

Číslo účastníka

důchodového spoření

Vyměřovací

základ

Vypočtená

záloha

Novák Jan

7010101234

20 000 Kč

1 000 Kč

Novotný Pavel

7110102345

30 000 Kč

1 500 Kč

Svoboda Josef

7210104567

40 000 Kč

2 000 Kč

Úhrn vyměřovacích základů

90 000 Kč

Záloha na pojistném

4 500 Kč

 

Všechny tiskopisy pouze elektronicky

Mzdové účetní provádí veškerou komunikaci s FÚ týkající se důchodového spoření elektronicky. Pro vznik nebo zánik pro platbu důchodového spoření se dělá elektronický záznam. Internetová adresa pro elektronická podání, která zasílá zaměstnavatel je http://adisspr.mfcr.cz

  • Jestliže např. zaměstnanec pan Šedý vstoupí do II. pilíře 1. září 2014, potom bude muset zaměstnavatel poprvé podat „Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“ do 20. října 2014.

Chyby lze napravit

V případě, že se zjistí, že údaje uvedené v „Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“ nebyly správné, tak je potřeba podat „Následné hlášení“ a údaje opravit. I tento tiskopis je nutné podat elektronicky.

Komentáře