Jak si kontrolovat průběh pojištění?

31. 8. 2015 | Aktualizováno: 9. 9. 2015 Petr Gola

Někteří žadatelé o důchod nechávají všechny důchodové záležitosti na ČSSZ, což není správné. Důchod je vždy vypočítán dle údajů, které má ČSSZ k dispozici ve svém informačním systému. Tyto údaje přitom nemusí odpovídat skutečnosti, např. z důvodu neplnění zákonných povinností bývalého zaměstnavatele nebo nedoložení některé doby pojištění žadatelem o důchod. Vhodné je odchodu do důchodu věnovat v dostatečném předstihu značnou pozornost.

 

Výpočet státního důchodu se odvíjí od celého produktivního života, což je dlouhá doba na to, aby některé údaje v počítačovém systému neodpovídaly skutečnosti. Včasnou kontrolou je přitom možné všechny případné nesrovnalosti včas, tj. v dostatečném předstihu před podáním žádosti o důchod, odstranit. Aby údaje v informačním systému ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení) byly správné.

 

Co ovlivňuje výši důchodu?

Základními dvěma údaji pro výpočet řádného starobního důchodu jsou osobní vyměřovací základ a doba pojištění. Při výpočtu důchodu v roce 2015 se osobní vyměřovací základ vypočítává z příjmů, ze kterých bylo řádně odvedeno sociální pojištění, v letech 1986 až 2014. Dřívější příjmy se přitom přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů. Zjednodušeně řečeno je osobní vyměřovací základ průměrnou měsíční mzdou v současné hodnotě. Do doby pojištění se hodnotí odpracované roky plus náhradní doby pojištění (např. studium v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).

 

Kde v praxi bývá chyba?

V praxi nejčastěji neodpovídají údaje v počítačovém systému, protože některý z bývalých zaměstnavatelů nesplnil zákonné oznamovací povinnosti. Dobu zaměstnání potom nemá ČSSZ v evidenci. Nebo bývalý zaměstnavatel uvedl hrubé příjmy v daném roce v nižší částce. Při častější změně zaměstnání může vzniknout i více „mezer“ a státní důchod může být zbytečně o desítky procent nižší. Mezery přitom snižují dobu pojištění i osobní vyměřovací základ, s tím je potřeba počítat. Každý občan by měl tedy průběhu pojištění věnovat dostatečnou pozornost a skutečné údaje kontrolovat s údaji v databázi ČSSZ.

 

Novinkou je online konto

Od března letošního roku zavedla ČSSZ užitečnou novinku, jak si mohou občané snadno kontrolovat, zdali mají v registru všechny údaje v pořádku. Prostřednictvím ePortálu ČSSZ je možné kdykoliv zdarma zjistit aktuální stav v databázi ČSSZ, podmínkou ovšem je se přihlásit do systému prostřednictvím datové schránky. Kontrola konta online je velmi užitečnou funkcí. Druhou možností, jak kontrolovat vlastní průběh pojištění, je podání pravidelné žádosti o zaslání IOLDP (Informativního osobního listu důchodového pojištění). V tomto tiskopisu jsou všechny údaje, které má ČSSZ ve své evidenci. O zaslání IOLDP lze požádat jednou za rok. O zaslání IOLDP je potřeba písemně požádat. S žádostí není přitom potřeba si lámat hlavu. V dopise stačí uvést, že se žádá o zaslání IOLDP a uvést jméno, příjmení, adresu, datum, podpis a rodné číslo. Žádost se zasílá na adresu ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, Praha 5, 225 08.

 

Která doba se dokládá až při podání žádosti o důchod?

Některé doby pojištění však průběžně nemá ČSSZ ve své evidenci a tyto doby pojištění se dokládají až při podání žádosti o důchod. Tato doba tedy není ani uvedena v IOLDP. Někteří občané, kteří si zažádali o IOLDP, se někdy zbytečně leknou, že mají v tiskopise uvedenou nižší dobu pojištění. V praxi se jedná zejména o některé doby studia, vojenskou službu, péči o dítě do 4 let věku nebo péči o závislou osobu. Studium se dokládá výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem, vysvědčením. Vojenská služba se dokládá vojenskou knížkou nebo jiným potvrzením vojenského orgánu. Péči o děti prokazují ženy při podání žádosti o důchod rodnými listy dětí a vlastním čestným prohlášením. Péče o závislou osobu je potřeba prokázat rozhodnutím OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení) o době a rozsahu péče. V praxi bývá toto potvrzení vydáno až po skončení doby péče o závislou osobu. Když péče o závislou osobu pořád trvá, tak se toto potvrzení vydá již během péče. Vždy je potřeba si o toto potvrzení zažádat na místně příslušní OSSZ.

 

Problém neexistujících zaměstnavatelů

V případě, že chybí doba pojištění vedena u některého z bývalých zaměstnavatelů, který již neexistuje, tak již nelze přímo kontaktovat bývalého zaměstnavatele, aby splnil svoji zákonnou povinnost. V takovém případě je vhodné danou záležitost řešit přímo s pracovnicemi místně příslušné OSSZ a doložit danou dobu pojištění, aby mohl být vyhotoven náhradní ELDP. Dobu pojištění je možné doložit např. pracovní smlouvou a doklady o ukončení pracovního poměru, zápočtovým listem. Výdělky v jednotlivých letech je možné doložit výplatními páskami nebo mzdovými listy. Krajním řešením, když se nedaří chybějící dobu pojištění doložit, je čestné prohlášení nejméně dvou svědků žadatele o důchod. Formou čestného prohlášení je možné doložit pouze dobu pojištění a nikoliv příjmy.

 

Doložená doba pojištění, ale nikoliv příjmy

V praxi dochází k situaci, že se podaří doložit dobu pojištění, ale nikoliv příjmy v daných letech. V takových případech se uvedené období započítává do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu a příjmy se vyloučí z výpočtu osobního vyměřovacího základu. Když se podaří doložit zaměstnání, ale nikoliv příjmy, tak to nemá negativní vliv na výši osobního vyměřovacího základu. Doložení doby pojištění je velmi důležité. Každý rok pojištění hraje velkou roli, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

 

Praktický příklad

V přiložené tabulce máme uvedeno, jak každý rok pojištění ovlivňuje konečnou výši měsíčního státního důchodu. Pro zjednodušení počítáme ve všech případech se stejným osobním vyměřovacím základem ve výši 23 900 Kč, aby byl vidět čistě vliv doby pojištění. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2015.

 

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Měsíční starobní důchod
23 900 Kč 36 let 10 435 Kč
23 900 Kč 37 let 10 658 Kč
23 900 Kč 38 let 10 882 Kč
23 900 Kč 39 let 11 105 Kč
23 900 Kč 40 let 11 328 Kč
23 900 Kč 41 let 11 551 Kč
23 900 Kč 42 let 11 774 Kč
23 900 Kč 43 let 11 997 Kč

vlastní výpočet autora

 

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 3
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře