O důchod je nutné vždy požádat

30. 11. 2015 Petr Gola

Aby mohl být jakýkoliv státní důchod vyplácen na účet, tak je potřeba si o důchod písemně požádat na předepsaném tiskopisu. Bez písemné žádosti nemůže být státní důchod přiznán, např. pouze dosažení důchodového věku nestačí, aby se státní důchod pobíral. O důchod se žádá na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení).

 

Stát vyplácí starobní důchody (řádné a předčasné), invalidní důchody (prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně) a pozůstalostní důchody (vdovské, vdovecké a sirotčí). Pro přiznání každého státního důchodu musí být splněny zákonné podmínky a o každý důchod je nutné si písemně požádat. Bez písemné žádosti nemůže být žádný důchod přiznán a pobírán, i když jsou splněny zákonné podmínky.

 

Žádost o starobní důchod

Pro přiznání starobního důchodu je potřeba získat potřebnou dobu pojištění (v letošním roce 31 let a v roce 2016 již 32 let) a dosáhnout důchodového věku, který se liší dle ročníku narození a u žen se zohledňuje i počet vychovaných dětí. Do řádného důchodu je možné odejít i později, pracovat na tzv. procenta. Za každých 90 kalendářních dní odpracovaných po dosažení řádného důchodového věku se starobní důchod zvyšuje, zápočet za odpracovanou dobu se při výpočtu důchodu zvýší o 1,5 %, což standardně odpovídá odpracovanému celému roku. Do předčasného důchodu mohou občané mající důchodový věk vyšší než 63 let odejít v 60 letech, ostatní občané nejdříve o tři roky dříve. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení za předčasnost, které se provádí za každých 90 kalendářních dní předčasnosti.

 

Dřívější žádost o důchod

O starobní důchod je možné si požádat nejdříve 4 měsíce před požadovaným dnem přiznání. O invalidní důchod a pozůstalostní důchody žádat dopředu není možné. Na invalidní důchod vzniká nárok od data vzniku invalidity, které určuje posudkový lékař místně příslušné OSSZ, který má k dispozici příslušné lékařské zprávy a který postupuje v souladu s příslušnou legislativou upravující posuzování zdravotního stavu. Nárok na pozůstalostní důchody vzniká pouze v případě úmrtí manžela (manželka) nebo otce (matky) při splnění zákonných podmínek.

 

Zpětná žádost o starobní důchod

Někteří občané do starobního důchodu neodejdou a pracují po dosažení řádného důchodového věku „na procenta“ za účelem vyššího měsíčního důchodu z důvodu přesluhování. Následně si svůj postoj rozmyslí a chtějí požádat o důchod zpětně k dosažení řádného důchodového věku. Tento postup je možný. Nárok na výplatu důchodu zaniká uplynutím pěti let, proto je možné požádat o starobní důchod pět let zpětně. Při zpětné žádosti o řádný starobní důchod se měsíční důchod vypočítá dle platné legislativy k datu přiznání starobního důchodu a starobní důchod se zpětně doplatí od data přiznání důchodu. Zpětně je možné si požádat pouze o řádný starobní důchod, o předčasný důchod není možné si zpětně požádat.

 

Žádost o invalidní důchod

Při dlouhodobých zdravotních problémech někteří občané váhají, zdali si mají o invalidní důchod zažádat. Vhodné je samozřejmě danou záležitost konzultovat s ošetřujícím lékařem a při pochybnostech je dobré si žádost o invalidní důchod vždy podat. Podání žádosti o invalidní důchod je bez poplatků a o invalidní důchod je možné si kdykoliv písemně požádat. Případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod není navíc důvodem, proč by nemohl být invalidní důchod v budoucnu přiznán na základě opětovné žádosti o invalidní důchod, když se zdravotní stav zhorší.

 

Zhoršení zdravotního stavu během pobírání invalidního důchodu

Invalidní důchod není přiznáván napořád, během pobírání invalidního důchodu dochází k přezkoušení zdravotního stavu. Ke kontrole dochází v libovolném termínu, který závisí na zdravotním stavu, poživatel některého z invalidních důchodů může být přizván ke kontrole např. po dvou letech nebo po čtyřech letech. Na základě kontroly může být stupeň invalidity ponechán, snížen nebo zvýšen či zcela odebrán. Při přiznání odlišného stupně invalidity se následně automaticky upraví měsíční výše invalidního důchodu. Někteří příjemci invalidního důchodu prvního stupně nebo druhého stupně však mají pocit, že se jejich zdravotní stav zhoršil, v takovém případě si mohou požádat o zvýšení invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu ještě před kontrolou. Na základě žádosti invalidního důchodce se opět zdravotní stav přezkouší a může být stupeň invalidity zvýšen ještě před kontrolou, ale stupeň invalidity může být na základě posouzení posudkového lékaře i snížen, neboť zdravotní stav se posuzuje nově.

 

Žádost o obnovu vdovského důchodu

Vdovský (vdovecký) důchod je standardně pobírán pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze v případě splnění některé ze zákonných podmínek (např. při péči o nezaopatřené dítě, pobírání invalidního důchodu třetího stupně, při péči o závislé rodiče nebo při dosažení požadovaného věku). Jestliže není některá ze zákonných podmínek po roce splněna, tak nárok na vdovský důchod zaniká. Když však je některá ze zákonných podmínek splněna v zákonné obnovovací lhůtě, tak se vdovský důchod obnoví. Pro vdovské důchody přiznané od roku 2012 platí dvouletá obnovovací lhůta. Pro dřívější nároky pětiletá obnovovací lhůta. I o obnovu vdovského důchodu je nutné si požádat na místně příslušné OSSZ.

 

Žádost o obnovu sirotčího důchodu

Sirotčí důchod po zemřelém rodiči je možné pobírat nejdéle do 26 let věku v případě splnění podmínky nezaopatřenosti, studenti však musí každoročně doručovat na místně příslušnou OSSZ potvrzení o studiu. Někteří mladiství pobírající sirotčí důchod ukončí předčasně studium a začnou pracovat, v takovém případě je sirotčí důchod odebrán. V případě opětovného studia do 26 let se však sirotčí důchod obnoví, opět je však nutné si o obnovu sirotčího důchodu písemně požádat na místně příslušné OSSZ.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 2
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře