Bez peněz do důchodu nelez

16. 12. 2012 | Aktualizováno: 12. 2. 2013 Petr Gola

Čím jsme mladší, tím větší úlohu budou v penzi hrát naše úspory. Poměr státního důchodu k průměrné mzdě bude klesat. O výhodách II. a III. důchodového pilíře a jak se zabezpečit na penzi jsme si popovídali s panem Jiřím Zpěváčkem, vedoucím marketingu Penzijního fondu Komerční banky.

Bez vlastních prostředků bude život v penzi rok od roku těžší a chudší. Výpočet státního důchodu je postupně méně výhodný. Při stejných vstupních údajích je pro většinu občanů příznivější výpočet státního důchodu v roce 2011 než v roce 2013 o několik stokorun. Formule výpočtu státního důchodu bude méně výhodná i od 1. ledna 2014 a od 1. ledna 2015.

V západní Evropě si občané začínají výrazně šetřit na penzi již při vstupu do prvního zaměstnání. Tento trend míří i do Česka. Spoření a investování na penzi je dlouhodobou záležitostí a je dobré se poradit s odborníky. V rodinném portfoliu by určitě nemělo chybět například penzijní připojištění (od ledna 2013 nově doplňkové penzijní spoření) podporované státem.

  • Státní příspěvek je pro mnoho občanů hlavním motivem k uzavření smlouvy III. pilíře. Od roku 2013 se maximální měsíční státní příspěvek zvyšuje ze 150 Kč měsíčně na 230 Kč měsíčně, výše příspěvku bude stanovena od 90 Kč (při měsíční úložce účastníka 300 Kč) až po 230 Kč (při měsíční úložce 1 000 Kč a více).
  • Daňová úleva možností odpočtu až 12 000 Kč od základu daně.
  • Příspěvek zaměstnavatele (daňově zvýhodněn pro zaměstnavatele i zaměstnance).

Právě na penzijní připojištění, II. a III. pilíř důchodové reformy a další možnosti vlastního zabezpečení na penzi jsme se dotazovali Jiřího Zpěváčka.

Hodně občanů má v Česku averzi k riziku, preferují jistotu. Vklady na penzijním připojištění nejsou ze zákona pojištěny jako bankovní vklady. Jak je zajištěna „bezrizikovost“ penzijního připojištění (transformovaného fondu)?

Takzvaná garance nezáporného zhodnocení prostředků účastníků v penzijním připojištění (a po 1. 1. 2013 i v transformovaném fondu) je dána zákonem. Případnou ztrátu v hospodaření fondu by hradil akcionář fondu. Toto riziko se samozřejmě promítá do velmi konzervativního složení portfolia a odráží se na poměrně nízkém zhodnocení penzijních fondů. Bezpečnost prostředků účastníků v transformovaném fondu bude posílena tím, že k 1. lednu příštího roku dojde k oddělení majetku akcionářů od majetku účastníků. Nově vzniklá penzijní společnost se bude více podobat investiční společnosti – tj. správcem, který spravuje mimo prostředků v transformovaném fondu i další vklady v účastnických fondech ve III. pilíři a v důchodových fondech ve II. pilíři. Navíc investování penzijní společnosti bude kontrolováno jejím depozitářem a dohlíženo regulátorem (ČNB).

Od ledna 2013 dochází ke zvýšení maximálního státního příspěvku na 230 Kč při pravidelné měsíční úložce 1 000 Kč a více. Této výhody bude chtít řada klientů využít. Proč nestačí, aby si klienti sami změnili trvalý příkaz k úhradě? Od kterého měsíce se zvýší státní příspěvek, když si klient požádá o zvýšení měsíční úložky na penzijním připojištění třeba v průběhu roku 2013?

Příspěvek účastníka do transformovaného fondu si klient sám zvolil ve smlouvě o penzijním připojištění. Příspěvek může klient kdykoliv zvýšit, snížit, přerušit či odložit – ale vždy to musí dopředu penzijnímu fondu (po 1. 1. 2013 penzijní společnosti) sdělit prostřednictvím dodatku ke smlouvě. Příspěvek se mu zvýší od měsíce, od kterého si zvolí a samozřejmě uhradí zvýšenou částku. Smluvní zvýšení je důležité z pohledu nároku na státní příspěvek, ten je vyžádáván na částku uvedenou ve smlouvě.

Jak má postupovat klient, který se dočasně dostane do finančních problémů a nemůže pravidelně odkládat na penzijní připojištění částku dle smlouvy?

Tak, jak jsem uvedl výše, může účastník řešit svou tíživou finanční situaci tím, že může snížit měsíční příspěvek nebo se s fondem (penzijní společností) dohodnout na přerušení či odložení placení příspěvku. Po překonání této situace – např. kdy znovu získá zaměstnání, si opět nastaví příspěvek tak, jak mu vyhovuje.

Může si klient během roku jednorázově uložit na penzijní připojištění i dočasně volné peněžní prostředky? Bude tato částka zhodnocena a bude ji možné třeba vybrat předčasně?

Účastník může provést v průběhu roku kdykoliv mimořádný vklad s uvedením měsíce, na který je tento vklad určen. Takovýto vklad spolu s pravidelným měsíčním příspěvkem je považován za příspěvek účastníka podle smlouvy. Celý vklad bude zhodnocován ode dne vložení na účet penzijního fondu, ale možnost výběru je omezena podmínkami penzijních plánů, se kterými účastník smlouvu uzavřel a které platí i v transformovaném fondu.

U smluv o penzijním připojištění uzavřených do konce listopadu 2012 je garance nezáporného zhodnocení. U nových smluv jako součásti III. důchodového pilíře, doplňkového penzijního spoření, již garance nezáporného zhodnocení není. Občané si však mohou zvolit doporučenou nebo vlastní strategii spoření a dosáhnout tak zajímavějšího zhodnocení. Doplňkové penzijní spoření je tak atraktivnější i pro odvážnější a zejména mladší investory. Ze současných penzijních fondů se stanou fondy transformované, smlouvy se budou od 1. 1. 2013 uzavírat již jen v nových účastnických fondech. Přestup z transformovaného fondu do „nového režimu“ bude pro účastníky u stávající penzijní společnosti snadný.

Jaké investiční strategie nabídnete dynamickému investorovi ve III. pilíři?

Ve třetím pilíři nabídneme zájemcům, kteří se budou profilovat jako dynamičtí investoři růstovou strategii životního cyklu. Strategie životního cyklu jsou takové strategie spoření, ve kterých dochází automaticky v portfoliu účastníka k přeskupování nástrojů finančního trhu (akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu) s blížícím se odchodem účastníka do důchodu, příp. s blížícím se vznikem nároku na dávku. K přesunu dochází tím způsobem, že se v portfoliu postupně snižuje podíl Dynamického fondu (s převahou akcií) ve prospěch fondu Vyváženého (s převahou dluhopisů) a Konzervativního (s převahou nástrojů peněžního trhu), který má ke konci spoření v portfoliu účastníka největší podíl.

Jak mají postupovat klienti, kteří by chtěli čerpat výhody „starých smluv“ i „nových smluv“, tedy mít garanci nezáporného zhodnocení, čerpat penzi již v 60 letech a současně si vybrat dynamičtější investiční strategii?

V transformovaném fondu, kde je zajištěna garance nezáporného zhodnocení, si účastník sám nemůže zvolit (stejně jako v současných penzijních fondech) investiční strategii. Garance je z výše uvedených důvodů vykoupena nízkým zhodnocením. U nových účastnických fondů lze v dynamických fondech v kombinaci s dlouhým investičním horizontem dosáhnout vyšších zhodnocení, ale je třeba vždy účastníka upozornit na rizika možné ztráty prostředků. Obecně platí, že s rostoucím rizikem vzrůstá šance na dosažení vyššího výnosu.

Důchodová reforma zavádí do důchodového systému řadu novinek. Tou nejpodstatnější je možnost zapojit se do důchodového spoření ve II. pilíři. Účastníci II. pilíře budou odvádět na důchodovém pojištění ze své mzdy 3,5 % místo 6,5 %. Právě „ušetřené“ 3 % si budou spořit u vybrané penzijní společnosti. Peníze budou mít na svém vlastním individuálním účtu, kde jim bude tyto prostředky zhodnocovat penzijní společnost. Podmínkou však je, že budou muset každý měsíc spořit další 2 % ze své hrubé mzdy.

Penzijní fond Komerční banky patří mezi 6 z 9 současných penzijních fondů, které se účastní II. pilíře, jež snižuje závislost na státu. PF AXA, ING a Aegon do II. pilíře nevstoupí a budou se soustředit pouze na III. pilíř. Proč podle Vás mají občané do II. pilíře vstoupit?

Na rozdíl od státem vypláceného důchodu bude důchod z druhého pilíře přímo úměrný celkové výši naspořených prostředků. Nebudete závislí pouze na důchodu od státu. Účastník se také může sám rozhodnout, s jakou mírou rizika chce tyto úspory v průběhu spoření investovat, navíc strategii bude moci kdykoliv měnit. Jako další argumenty mohu uvést to, že si spoříte na vlastní – osobní účet na penzi a naspořené finanční prostředky jsou vaše a lze je dědit.

Důvěra ve finanční poradce se v Česku zvyšuje pomalu. Jak zajišťujete, aby vaše produkty nabízeli skuteční odborníci?

Máme přísná kritéria pro výběr našich partnerů a pro rozsah jejich znalostí. Nastavené metodické postupy a procesy jsou na vysoké úrovni. Samozřejmostí jsou školení našich distribučních sítí a pravidelné informování o změnách v metodice, zákonech, situaci na trhu apod.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí počítat s velmi nízkým státním důchodem. Vlastní spoření a investování je však pro ně naprostou nutností, jaké finanční produkty k zabezpečení na penzi byste doporučil těmto občanům?

OSVČ se nemohou spoléhat jen na státní důchod a lze jim doporučit mít více zdrojů, ze kterých budou financovat svoje doplňkové příjmy v důchodu. Samozřejmostí by pro ně měla být účast ve III. pilíři a možné další produkty dlouhodobého spoření – stavební spoření, další investice, nemovitost…Určitě by ale měli zvážit i vstup do II. pilíře.

Největší legislativní změnou v oblasti důchodového zabezpečení je dle mého názoru výrazné zvýšení důchodového věku dle „malé důchodové reformy“, což na rozdíl od „velké důchodové reformy (vznik II. pilíře) nevyvolalo téměř žádnou diskuzi a reakci. Např. ženy (bez ohledu na počet dětí) a muži narození v roce 1977 mají důchodový věk již 67 let. Mladší občané půjdou do důchodu ještě později. Řada občanů nebude moci pracovat tak dlouho, do předčasného důchodu bude odcházet více lidí.

Které další finanční produkty byste lidem doporučil, aby je mohli čerpat již několik let před dosažením důchodového věku?

Novela zákona č. 427 z r. 2011 o doplňkovém penzijním spoření upravila formy čerpání prostředků z III. pilíře formou tzv. předdůchodů, kdy je možné čerpat prostředky ze soukromého pilíře již 5 let před dosažením důchodového věku. Těm, kdo již mají sjednané penzijní připojištění, mohu připomenout, aby si nezapomněli sjednat výluhovou penzi, kdy mohou po 15 letech čerpat až polovinu svých prostředků u penzijního fondu včetně státních příspěvků. Z dalších produktů je možné využít stavební spoření s kratším horizontem (6 let) nebo pravidelné investice do podílových fondů.

Komentáře