Doba pojištění a přiznání důchodu

9. 5. 2016 Petr Gola

Bez získání potřebné doby pojištění nemůže být přiznán žádný důchod z českého důchodového systému. Dobu pojištění je nutné si hlídat již v mladém věku a případně si podat přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění. Při zdravotních problémech by nemohl být přiznán invalidní důchod.

 

Do doby pojištění pro důchodové účely se započítávají odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, a náhradní doby pojištění. Náhradní doby pojištění jsou období, kdy žadatel o důchod neměl příjem, a přesto se dané období ze sociálních důvodů hodnotí pro důchodové účely. Mezi náhradní doby pojištění při splnění zákonných podmínek patří: doba studia v zákonném rozsahu před rokem 2010, vojenská služba nebo civilní služba, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislé dítě do 10 let v I. stupni závislosti, péče o blízkou osobu nebo osobu žijící ve společné domácnosti závislou na péči druhé osoby ve stupni II., III. nebo IV. závislosti, doba pobírání invalidního důchodu III. stupně, doba pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě nebo evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu.

 

Přiznání starobního důchodu

V roce 2016 musí žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění v rozsahu alespoň 32 let. Pokud není potřebná doba pojištění získána, tak nemůže být starobní důchod přiznán. V praxi vzniká zejména problém s přiznáním starobního důchodu při dlouhodobé evidenci na úřadu práce. Evidence na úřadu práce se započítává do doby pojištění jako náhradní doba pojištění vždy, pokud se jednalo o dobu do konce roku 1995. Dále se vždy započítává evidence na úřadu práce po dobu, kdy náležela podporu v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáležela, se do doby pojištění započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se lhůta počítá zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

 

Praktický příklad

Paní Nováková získala dobu pojištění v rozsahu 30 let a chce si požádat v roce 2016 o starobní důchod. Paní Nováková si potřebné dva roky zpětně dopojistí formou dobrovolného důchodového pojištění. Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění si paní Nováková podá na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Zpětná účast na pojištění formou dobrovolného důchodového pojištění je omezena, ale evidenci na úřadu práce, která se již nezapočítává do doby pojištění pro důchodové účely, je možné dopojistit zpětně bez omezení. Minimální dobrovolné důchodové pojištění placené v roce 2016 činí 1 891 Kč. Po doplacení pojistného si paní Nováková podá žádost o starobní důchod. Paní Nováková splní podmínku 32 let pojištění, a proto ji bude starobní důchod přiznán.

 

Doba pojištění se zvyšuje

Potřebná doba pojištění v roce 2017 bude činit 33 let, v roce 2018 potom 34 let a od roku 2019 již 35 let. Potřebnou dobu pojištění je nutné splnit i při podání žádosti o předčasný důchod. Z důvodu podání žádosti o předčasný důchod se potřebná doba pojištění nesnižuje. V letošním roce tedy musí i žadatelé o předčasný důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 32 let.

 

Invalidní důchod

Pouze zdravotní problémy k přiznání invalidního důchodu nestačí. Žadatel o invalidní důchod musí získat potřebnou dobu pojištění. Pouze u invalidních důchodců v mimořádném případě (tzv. invalidních důchodů z dětství) nemusí být získána doba pojištění. Standardně se však doba pojištění liší dle věku. Do 20 let musí žadatel o invalidní důchod získat dobu pojištění méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět let. Žadatelé o invalidní důchod starší 38 let nesplňující podmínku 5 let v posledních 10 letech, splní podmínku doby pojištění, když získají dobu pojištění v rozsahu 10 let v posledních 20 letech. Do doby pojištění pro účely invalidního důchodu se započítává i doba studia na střední nebo vysoké škole v Česku, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia.

 

Praktický příklad

Paní Hájková si požádala o invalidní důchod. Paní Hájková je uznána posudkovým lékařem invalidní ve II. stupni. Protože však paní Hájková nezískala potřebnou dobu pojištění, tak nebude moci pobírat invalidní důchod na svůj bankovní účet.

 

Pozůstalostní důchody

Vdova (vdovec) má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi (manželce), když zemřelý manžel (manželce) pobíral (pobírala) starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil zemřelý (zemřelá) manžel (manželka) podmínku pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu nebo ke smrti došlo v důsledku pracovního úrazu. Z důvodu nezískání potřebné doby pojištění nemusí být přiznán ani vdovský důchod.

 

Praktický příklad

Paní Černé zemřel manžel Josef (49 let). Pan Josef nesplnil dobu pojištění, v posledních 10 letech nezískal 5 let pojištění a ani nezískal v posledních 20 letech 10 let pojištění. Důvodem nezískání potřebné doby pojištění byla dlouhodobá nezaměstnanost pana Černého. Paní Černé tedy nevznikne nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi.

 

Dítě má nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči, když zemřelý rodič pobíral ke dni úmrtí starobní důchod nebo invalidní důchod nebo splnil ke dni úmrtí podmínky pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu. Při nízké době pojištění nemusí být sirotčí důchod přiznán. U sirotčího důchodu jsou však podmínky příznivější. Pro přiznání sirotčího důchodu stačí, aby zemřelý rodič splnil poloviční dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 2
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře